ENViRONMENT and fishery
شیلات و محیط زیست 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

گلاته چیست؟

به دسمزد جاشو گلاته می گویندکه پس از15یا 30روزبه او داده میشود.موقع دادن گلاتهجاشو ه در منزل ناخدا جمع می شوندو دسمزدشان توسط حسابدار لنج محاسبه می شود.ومیزان بستگی به نوع صیدوفعالیت جاشو دارد

معمولا هرلنج یا جاشوتور مخصوص جهت صیددارد یا اینکه تور مخصوص جهت صید دارد و یا اینکه تور متعلق به صاحب لنج است که پس از کسر مخارج و هزینه ها گلاته جاشو حساب می شود البته هر جاشو حق دارد پس از هر صید تعداد ماهی جهت مصرف به خانه ببرد که به ان کاتخ میگویند.موتور لنج هایی که صیدشان با گرگور می باشد جاشو تعداد 4تا5 گرگور خریداری می کند ودر لنج می گذارد وبا دیگر گرگور ها به دریا می اندازد.

طباخ :

به کسی می گویند که در لنج کار پختن غذا را بر عهده دارد طبهخ بابت این کار نیم گلاته وبابت کار های دیگر یک گلاته سهم دارد.

شوفر:

به کسی می گویند که در لنج کار های فنی موتور لنج را بر عهده دارد شوفر می گویند ومسولموتور می باشد گلاته شوفر 2برابر گلاته جاشو است.

ناخدا:

هدایت کننده ی لنج را ناخدا گویندودو گلاته به او تعلق دارد بعضی وقت ها ممکن است ناخدا همان صاحب لنج باشد.

 

 

صید<<ترال>>کشتی هانسل ماهی های خلیج فارس راتهدیدمی کند

 

صیادان صید سنتی بندردیررباارسال طوماری به مقامات مسول وسازمان های ذیربط خواستارمحدودشدن صیدبه شیوه<تورال>درآب های خلیج فارس شده اند درطوماراین عده آمده است:

ماصیادان (قایق هاوموتور لنج های)عضوتعاونی صیادان بندردیروحومه دررابطه بامسائل شغلی خودمواردی رابه استحضار رسانده وتقاضای رسیدگی وبذل توجه وعنایت خاصه راداریم .سالیان سال مردم نواحی ازصنایع محدودآبزیان خلیج فارس بوسیله ابزاروادوات وابزارسنتی صیداستفاده کرده وازانجایی که این ابزارووسایل همراه باایجادچراگاه مصنوعی بوسیله ماهیگیران بر طبق شرایط وموقیعت زیستی ابزیان خلیج فارس بودهیچ نقصانی درمیزان صیدپدیدنمی آید .اما متاسفانه ازبیست سال قبل از انقلاب اسلامی عرصه صیدوصیادی از حضور شرکت ها خارجی در همان نمانده و کشتی های صیادی چندین شرکت خارجی به مدت چندین سال با نوع جدیدی از ابزار صیادیکه همان تور و تخته و روش تورال بود که به انهدام منابع طبیعی خلیج فارس مبادرت ورزیدنت که متا سفانه همان سال ها شیلا ت جنوب نیزاقدام به خریدکشتی صیادی وصید به همان روش نمود.پس از انقلاب اسلامی بدون توجه بهاینکه این روش صید در کشور های دیگر فقط به مدت یک علی 2ماه ان هم فقط در ایام صید میگو مورد استفاده قرار می گیرد و بخش خصوصی داخلی اجازه خرید کشتی  صیادی و ابزار صید تورال داده شده وعلاوه بر فصل میگو نیز اجازه دادهاند که توسط این کشتی ها به صید ماهی بپردازد و روز به روز بر تعداد کشتی ها افزوده می شود ازانجا که این روش صید سطح خاک دریا را جارو کرده وهر گونه سنگ مخصوص رشد ابزیان وچراهگاه و محل تخم ریزی و نیز وهر گونه ماهی و موجود زنده ای در هر اندازه ای ممکن به تور می اندازد و ازانجا که بر تعداد این کشتی ها افزوده ونیز به مدت 10سال این روش صید ادامه دارد وضع به جایی رسیده که دیگر چراهگاهای طبیعی ابزیان و چراهگاهای مصنوعی که طی زمان های گذشته و وسیله ی صیادان یعنی پدران واجداد ما ایجاد شده اندو کاملا از بین رفته اند ودیگر برای وسایل ما صیادان انتظاری از قبیل گرگور های صیدی باقی نمانده است به طوری که ما هم اکنون در بعضی از مواقع تا مرز کشور های دیگر حاشیه ی خلیج فارس می رویم و دست خالی بر مگردیم چرا که میزان صیدماهی در بنادر به شدت کاسته شده وامسال افت کلی صید میگوهمه را به تعجب وا داشته است البته این وضعیت تاسف وار از همان ابتدای صید کشتی ها پیش بینی شده بود .متاسفانه مسولین شیلات به این امر توجه نکرده وبا وجود اینکهکشور های حاشیه یخلیج فارس سال ها

است که این روش صید را ممنوع اعلام کرده اند .شیلات جنوب ایران کماکان اجازه می دهد که این روش ادامه یابد وهرساله برتعداد کشتی ها افزوده گردد حال که کارشناسان زیست شناسی شیلات به این کمبود و منقرض شدن نسل بعضی از ابزیان پی بردهاند از انجایی که این گونه کشتی ها باتور های تورال خود ابزیان کوچک و چراهگاهای طبیعی و غیر طبیعی وبخصوص بیشتر مناطق سنگ های دریایی موسوم به گسار که محل رشد علف ها را به کلی از میان بردهاند واز انجا که ماهی گیران خورده پا با داشتن قایق و وسایل صید انتظاری در استانه ورشکستگی کامل مالی قرارگرفته اند جا دارد مسولین اموربه این مسئله مهم حیاتی بپردازند لازم به یاد اوری که ما هیچ مخالفتی باصاحبان کشتی های صیادی نداریم.فقط هر زمان این است که کشتی ها در فصل میگو که ان هم مدت 3ماه است مشغول به کار شده ودر بقیه سال به دریای عمان هدایت شوند که دریایی است متصل به اقیانوس ویااینکه وسایل صیادی خودراتغییردهدزیرا این روش تورال باهرنوع موتوری که باشد علاوه برچراگاههاوسایل صیادی مانظیرگرگورتوری انتظاری را نیزهرساله ازبین برده ومابااین نوع صیدخسارات فراوانی متحمل می شویم ضمناًدرصورتیکه کشتی های فقط درایام میگوبه صیدپرداخته وان هم دراعماق معین ومناطق محدود ماماهیگیران می توانیممجدداًبه ایجاد چراگاه پرداخته واز انجاییکه ماهیان کوچک صیدنمی شود درچندسال این خسارات ملی جبران شده وباردیگرابزیان خلیج فارس منبع مهم تامین مواد پروتئین کشور وبخش اصلی اشتغال خواهدشد.

 

اقتصادواشتغال

 

یکی از عوامل موثر دردر رشدیا افت یک منطقه پیشرفت با عدم پیشرفت اقتصادی ان می باشد که به عوامل مختلف بستگی دارد شهرستان دیرنیز از این قاعده مستثنی نیست لذا به بررسی عوامل مهم اقتصادی ومیزان تاثیر هر یک از انهامی پردازیم.

شیلات

 

یکی از منابع مهم تامین پروتئین مردم ابزیان می باشد که بطور مستقیم در الگوی مصرف ویا غیر مستقیم از قبیل تامین بخشی ازجیره غذایی طیورو... نقش مهمی را درچرخه تغذیه انسانبه عهده دارند .وجود ذخایر ابزیان از دیر باز موردتوجه بوده است و به موازات پیشرفت دانش وتگنولوژی بر رشدتولید محصولات ابزیان افزوده شده است وموجب رشد تاقیقات تئوریک و کاربردی تکنولوژی صید توجه به اموزش در سطح عالی و فنی و حرفه ای و بهینه سازی روش های حفاظت وتوسعه ذخایرو مالا بالندگی مدیریت شیلاتی گردیده ودستاورد ان نشانگر داده های زیر می باشد:

1)طبق گرازش های فائومیزان صید جهانی در سال1985در حدود 85میلیون تن بوده است که در سال 1991به مرز 98میلیون تن رسیده است.

2)بر اساس پیشبینی فائوصید جهانی درسال2000به میزان 130میلیون تن خواهد رسید.

3)میزان 70درصداز تولید ماهی در سطح جهانیمصرفانسانی داشته است.

ایران با دارابودن حدود 2700کیلومتر مرز ابی از سواحل دریای عمان خلبیج فارس و دریای مازندران امکانات قابل توجه ای از نظر صید انواع ماهیان داردوبر اساس امار های موجودبا امکانات و ملزومات و تاسیسات و نیروی انسانیکه ذیلا بیان می گردد.رقم نه چندان ملاحظه ای را از ذخایرموجود ابزی استعمال می نماید .

خلیج فارس :

 

درمجموع دارای 336گونه ماهی است که متعلق به 107 تیره می باشد واز رقم فوق 150گونه قابل عرضه درداخل می با شد که هم اکنون فقط حدود 40 گونه ان به بازار عرضه میگردد وشیلات فقط25-30 گونه از انها را از صیادان تحویل می گیرد

بر اساس نتایج اخرین مطالعات اعلام شده تسط شیلات ایران ذخایر ابزیان خلیج فارس و دریای عمان حدود 9170هزارتن است که از این میزان 1460هزار تن قابل برداشت توسط ایران می باشد  در دریای عمان و خلیج فارس 246مرکز صیادی فعال  میباشد تعداد شناور های صیادی  در اب های جنوب5861فروند براورد شدهاست که از دو نوع سنتی و صنعتی تشکیل شده اند  شناورهای سنتی عمدتا در محدوده ی ساحلی به صید اشتغال دارند ودر حدود 98درصد از کل شناور های صیادی موجود را به به خود اختصاص دادهاند ..

طول نوار ساحلی شهرستان دیر  بالغ بر 126کیلومتر میباشد در سال 1374 تعداد روستا های صیادی جمعیت مناطق صیادی ومقدار صید  میگو در این شهرستان به ترتیب 19 درصد و9درصد و19درصد موارد مذکور در استان بوده است

ضمنا این شهرستان دارای 2497 نفر صیاد است که 7درصد از صیادان استان را شامل می شود

میگو که به نقل دریا مشهور است یکی از منابع سرشار درامد ابهای اطراف جزایر ایران است.میگو بیشتر در منطقه خور موسی تخم ریزی می کند ودر انجابزرگ می شودصیادان میگو انرا درابهای منطقه بوشهر دیر منطقه بندرعباس واطراف جزایر ایران صید می نماینددرفصل صید میگو 250 تا300 موتورلنج باحدود 2500 4000 نفرصیاد درابهای خلیج فارس اطراف جزایر به صید میگو می پردازند.

فصل صید میگو معمولا از مرداد ماه تا پایان  شهریور است  .

براورد مساحت مناطق مستعد پرورش میگو در شهرستان دیر بالغ بر820 هکتار می باشد که در حدود 57 مزرعه پرورش میگو 10هکتاری قابل احداث می با شد با توجه به اینکه هر طرح پرورش میگو توان ایجاد اشتغال دائم برای 8نفر و 20نفر کارگر فصلی  را دارد .بدین ترتیب تعداد شاغلین این مزارع در شهرستان دیر 456نفرو1140کارگر فصلی خواهد بود.

اولین تاریخ اقدامات برای گرفتن وثبت زمین به مساحت های 12هزار با 2020متر نربع جهت تاسیس شیلات در دیردر سال 1346 است ولی تا سال 1354 نیز  اعصار کشی اراضی شیلات انجام نشده بود همچنین اولین تاسیسات شیلاتی دیر تاسیسات 40تنی بوده که در سال 1354 ساخته شده که در سال 1356 تحویل شیلات شده است شیلات ابتدا کار تحویل گیری ماهی و میگو را بر عهده داشت ووهم اکنون بندر صیادی دیر با توجه به موقعیت خاص اقلیمی ونزدیک بودن به  صید گا های مهم خلیج فارس وتعداد زیاد شناور های ماهیگیری سهم بالایی در بهره برداری  از ذخایر وتامین پروتین مورد نیاز کشور داشته ودارد بر همین اساس با سرمایه گذاری کلان توسط دولت  بزرگترین بندر صیادی ایران در این منطقه ساخته ومورد بهره برداری قرار گرفته و به عنوان بندر نمونه استان دارای مدیریت بندر و امکانات  بندری مناسبی به شرح زیر است.

1)موج شکن اصلی به طول 910متر

2) اسکله پهلوگیریبه طول 450متر

3)سوله تخلیه وبارگیری4عدد

4)انبار ادوات صید56باب

5)سیستم شستشوی اب شور

6)موج شکن فرعی به طول430متر

7)اسله سوخت گیری به طول 60متر

8)سوله تدارارکاتی2عدد

9)انبار تعمیر و نگهداری

10)سرسره

11)ساختمان اداری

 

تعداد شناور های صیادی شهرستان دیرتا سال 1380  67 فروند  23 فروند کشتی  333 فروند قایق و میزان صید میگو در سال های 1374تا1378 به شرح زیر بوده است:

سال1374-331071کیلو گرم

سال1375-546235 کیلو گرم

سال 1376-222987کیلو گرم

سال 1377-345582 کیلو گرم

سال1378-935920کیلو گرم

 

نواحی وصید گاههای بهره برداری صیادی:

 

روستا ههای ماهیگیری جبرانی-اولی جنوبی-اولی شمالی-گزخون وکالو –همچنین بخش بردخون ازجمله نواحی صیادی دیر محسوب شده و صید گاههای ان شامل:مطاف-ام الیمان-تهمادو-بویه قائدوغیره می باشد که بوسیله روش های مختلف صید سنتی و صنعتی شامل تور گوشگیر کف-تور گوشگیر سطح-گرگور –تور تورال-رشته قلاب طویل-تور دستی ساحلی-قلاب تک رشته و تور گوشگیر محاصره ای –انواع ماهیان تجاری –ماهیان صنعتی –کوسه ماهیان – ماهی مرکب و میگو صید می گردد که امار انواع ابزیان استحصال شدهدر سال 78 بر مبنای امار گیر نمونه ای به تفکیک شامل ماهیان صنعتی 1526465کیلو گرم میگو 935920کیلو گرم ماهیان تجاری 616217کیلو گرم ماهی مرکب37263کیلو گرم کوسه ماهیان 59693کیلو گرم ولذا بر اساس امار و ارقام و براورده های انجام شده میزان استحصال صید سالانه شهرستان دیر به حدود 10الی15هزار تن میرسد.

 

شهر بندر دیر

 

شهر بندر دیرمرکزشهرستان دیر در فاصله208کیلومتری شهربوشهرقرارداردواز نظرموقعیت چغرافیایی درمدخل درجهت شمال وشمال شرقی خلیج فارس واقع است این بندر دارای عمق کافی برای برای لنگرگاه و پناگاهی مطمئن برای لنج ها کشتی هاست وهمین عامل طبیعی باعث استقرار شهر در این نا حیه شده است.شهر دیر به لحاظ قدمت و نقش مهمی که در امر صید و تجارت دریایی داشته به کرات مورد بازدیدتاریخ نویسان وجهانگردان قرار گرفته است.ازسرزمین های دور دست یا سرزمین های بازرگانی به بندربتانه وارد یااز ان صادر میشود تجار یهودی این شهر نیز سالیان درازدر اقتصاد  شهروتجارت منطقه نقش مهمی داشته اما بعد از تشکیل دولت غاصب اسرائیل ظالمانه به اسرائیل رفتند .

روند رشد بندر دیر تا قل از سال 1355کند بود امادر سال1358این بندر به شهر تبدیل شدو اسکله های ماهیگیری وشیلات ان فعال گردید.از مهمترین عوامل اقتصادی که در استقرارورشدو توسعه وگسترش این شهر نقش داشته اند صیادی و بازر گانی بوده وبیشتر مردم این شهر در بخش های ماهیگیری وتجارتو کار های خدماتی مشغول به کار هستند.

 

اسامی صدف های دریایی در منطقه دیر:

 

کنجیر-پپچی-قفل-کلیل-گوگو-میش-بره-ستاره-کلم-دمبال حیو-اسب دریا

 

 

جغرافیای مطاف:

 

منطقه ی مطاف درواقع یک بر امد گی دربستر دریااست ازجنس ماسه کهبه شکل یک نواربه طول تقریبی ده مایل وعرض یک مایل بافاصله متوسط پنج مایل در امتدادسواحل شمالی خلیج فارس بین بندر دیرتاجزیره جبرین کشیده شده است موقعیت جغرافیایی منطقه از27درجه و44 دقیقه عرض شمالی و51درجه و39دقیقه شرقی شروع وتا27درجه و48دقیقه شمالی و51درجه 29دقیقه شرقی ادامه پیدا میکند ودر حدود 17 مایلی جنو ب شرقی شهرستان دیر واقع شده است در منطقه مطافدر زیر اب فرو می رور و ارتفاع اب در این مدت بین 3/1تا 2 متر خواهد بود ودر هنگام جذر این منطقه به طور کامل از اب بیرون خواهد بود طوفان های شدیدی در فصول پتاییز و زمستان در این منطقه می وزد ولی هوا در بقیه فصول نسبتا نا ارام است در حوالی این منطقه 2دستگاه چراغ در یایی مسقر گردیده است که یکی از انها قایق نورانی راس المطاف در فاصله 5/10 مایلی جنوب غربی مطاف ودیگری  بویه ایرانجوان بودهکه به فاصله 8 مایلی در جنوب غربی مطاف قرار دارد.

 

علل به گل زدن موتور لنج ها در منطقه مطاف:

 

1)انتخاب مسیر دریانوردی نزدیک به ساحل

2)انحراف از مسیر اصلی وایمن به دلیل طوفان

3)انحراف از مسیر اصلی وایمن به دلیل عدم اشنایی با وضعیت منطقه

 

معایب و مشکلات استقرار بویه های جدید در منطقه مطاف:

 

1)طویل بودن منطقه کم عمق مطاف

2)مجاورت منطقه کم عمق با ساحل

3)عدم امکان دریانوردی از فاصله بین منطقه کم عمق مطاف تا ساحل

4)هزینه زیاد بویه گذاریو سرویس و نگهداری انها با توجه به اینکه قطعات و لوازم به طور عمده از خارج کشور بایستی تامین شود

5)عدم توج به علایم کمک ناوبریکه در حال حاضر در منطقه وجود دارندو واردامدن خسارت های عمدی به انها

 

روش های جلوگیری وتقلیل سوانح دریایی در منطقه مطاف:

 

1)  اموزش کاربردی سیستم موقعیت یاب ماهواره ای   جی بی اس

2)موجود بودننقشه دریایی خلیج فارس بر روی شناور ها

3)توجه به علائم کمک ناوبری موجود

 

 

مسائل ومشکلات جانبی در اثر بروز سوانح در منطقه مطاف:

 

1)تلفات جانی

2)صرف هزینه های زیاد در عملیات تجسس ونجات دریایی

3)هزینه های هنگفت ناشی از صدنات واردهبه شناور هاو یا غرق شدن انها

4)هزینه ها وخسارات ناشیاز غرق ویا صدمات وارد به کالا های شناورسانحه دیده

5)خسارت های وارده به ادوات صیادی شناور های صیادی سانحه دیده

 

 

در تقویم یکساله دریایی دریانوردان خلیج فارس 16 روز  مهم وجود دارد:

1)10مرداد –اول چله کوچک تابستان-اغاز سفر دریایی

2)یازده مرداد-اول ایام باحورا

3)نوزده مرداد-اخر ایام باحورا

4)هفدهشهریور – طلوع سیل به فارس

5)دو ابان )اول ایام بارندگی

6)یک دی –شب یلدا

7)دو دی-اول چله بزرگ زمستان

8)یازده بهمن –اول چله کوچک زمستان

9)بیست اسفند-بردالعجوز

10)بیست و هفت اسفند-اخر برد العجوز

11)بیست و دو فروردین-غروب سهیل

12)ده اردیبهشت-غروب ثریا

13)نه خرداد-اول ریاح بوارح

14)بیست و یک خرداد-طلوع ثریا

15)یک تیر –اول چله تابستان

16)هجده تیر-اخر ریاح بوارح

تاسیسات عمل آوری وصنایع شیلاتی بندردیر

  تاسیسات عمل آوری وسردخانه ای شهرسمان دیر شامل تاسیسات 500تنی تاسیسات 200تنی تاسیسات 40تنی شرکت تولیدی مروارید صیددیرسردخانه 100تنی یوسفی دربردستان و2کارگاه پودرماهی می باشد که مشحصات وتوان نگهداری وسردخانه ای آنها به شرح ذیل کی باشد

1)تاسیسات 500تنی:این تاسیسات دارای سالن عمل آوری به ابعاد26در15متریک سالن بسته یندی به ابعاد26در7متریک اشاره به ابعاد10در5/16مترومجکوع ساختمانی به وسعت 160مترمربع می باشد.که مساحت این تاسیسات 2500مترمربع که درسال 1368تاسیس .ئرسال1370به بهره برداری رسید این تاسیسات دارای ئ.دستگاه پلیت فریزر به ظرفیت 1080کیلوگرم در هرنوبت بارگیری ویک دستگاه تونل انچمادبه ظرفیت وساعت 2300کیلوگرم که ظرف مدت6ساعت محصول رابه انجماد می رساند وساخت کشور دانمارک می باشد

امکانات نگهداری آن نیز شامل دوسردخانه که هرکدام به ابعاد9در5/7مترویک سردخانه دیگربه ابعاد12در7مترچمیاًبه ظرفبت500تن ودارای دستگاه سورتینگ میگو می باشد.

علاوه بر آن این شرکت دارای کارخانه یخسازی نیزمی باشد که ظرفیت اسمی تولیدی آن 50تن دررروز تولیدیخ پولکی می باشد

2)تاسیسات 200تنی :تاسیسات 200تنی دیربامساحتی برابر9هزار مترمربع وزیربنای 2100مترمربع درسال1356 به بهره برداری رسید .سالن عمل آوری آن 3115مترمربع ویک انبار به ابعاد14در5/6متر ویک انبار و5باب اتاق اداری درحال فعالیت می باشد.امکانات انجماد آن شامل سه عدد پلیت فریزرایتالیایی هرکدام به ظرفیت 336کیلوگرم که درمدت5ساعت محصول رابه انجمادکامل می رساند.همچنین 2عددپلیت فریزر ایتالیایی هرکدام به ظرفیت انجماد756کیلوگرم در4ساعت ودو عدد

تونل انجماد هرکدام به ظرفیت1000تا1500کیلوگرم در8ساعت می باشد

3)تاسیسات40تنی :این تاسیسات به مساحت60در70متردرسال1354تاسیس گردیدکه چندماه به تولید شامی ماهی پرداخته وپس ازواگذاری درسال1366درسال1370باز

پس گیری شده وهم اکنون نیزمجدداًبه بخش خصوصی واگذار شده است.امکانات

انجماد آن شامل یک دستگاه پلیت فریزر ساخت کشوربریتانیابه ظرفیت336تا400کیلو

گرم در پنج سا عت ویک تونل انجماد به ظرفیت 800-1200 کیلوگرم در 8ساعت ساخت شرکت شعله ایران که تا سیسات برودی آن ایتالیایی است می باشد امکانات نگهداری آن یک سردخانه 40تنی بوده وامکانات تولیدنیرووی برق آن نیز5ژنراتور

می باشد

4)شرکت تولیدی مروارید صیددیر:این شرکت که توسط بخش خصوصی تاسیس وراه

اندازی شده است دارای سه دستگاه انبار نگهداری زیر صفرظرفیت 600تن ودودست

گاه انبارنگهداری به ظرفیت 40تن ودودستگاه تلیت فریزربه ظرفیت 18تن در24

ساعت می باشد.

5)شرکت باستان صیدبندردیر:این شرکت توسط بخش خصوصی فعالیت خودرااز

سال1379اغازودریال 1381کار عملی خودراشروع کرده است شرکت درحال مجوز

ازوزارت جهادوکشاورزیایت وبامشارکت بانک صنعت ومعدن راه اندازی شده است

مساحت یک هکتار وزیر بنای ساخت وتاسیسات آن980مترمربع می باشد .شرکت باستان صید بندردیردارای سه دستگاه انبار نگهداری زیر صفربه ظرفیت 500تن ودو

دستگاه تونل انجمادبه ظرفیت12تن درهر6ساعت می باشد

6)سردخانه 100تنی یوسفی:این سردخانه صرفاًجهت نگهداری ماهیان صنعتی وکوس

کوسه ماهیان ازآن استفاده گردیده وعمل آوری وبسته بندی میگودرآن صورت نمی گیردسردخانه 100تنی درروستای بردستان واقع گردیده ودر سال1375تاسیس وراه

اندازی شده است ودرسال1378نیزبه طوررسمی بهره برداری شده است.

 

 تکثیر وپرورش:

 

شهرستان دیرباداشتن 130کیلومترساحل وچندین سایت مستعد پتانسیل یابی شده شامل سایت مندجنوبی سایت بتانه ساین بردستان وسلیت دمبگز در زمینه پرورش میگو می باشد.

 

 

 

خدمات شیلات به صیادان:

شیلات خدمات متنوعی را به جامعه صیادی ارائه می نماید که به برخی از انها اشاره می نمایم.

1)معرفی مالکان شناورهای صیادی اهم ازلنج کشتی وقایق به شعب مختلف بانکها

جهت اخذتحصیلات بانکی مانند تعویض یا تعمیر بدنه وموتور شناور

2)معرفی صیادان به منطقع انتظامی جهت اخذدفترچه تردد شناورومعرفی ناخدایان

جهت شناسایی ودرج مشخصات انهادردفترچه مزبور

3)صدور دفترچه سوخت کصرفی شناورها براساس روزهای دریاروی آنها

4)صدورمجوزصیدشناورهای صیادی وکنترل کیفی ودرجه بندی کیفی محصولات صیادی تخلیعد شده دربندر صیادی

5)وزارت بررعایت بهداشت واصول کنترل کیفی وحمل ونقل تهینه ابزیان وپیشگیری

وجلوگیری ازکیفیت محصولات تحویلی

6)به کارگیری اصول صحیح مدیریت صیدواعمال ممنوعیت ها وازادسازی صیدگونه های مختلف ابزی

7)معرفی صیادان وشناوراهای صیادی به سازمان تامین اجتماعی

8)نظارت برخریدوفروش شناورهاومجوزهای صیادی وتشکیل پرونده جهت شناورهای صیادی

9)تشکیل کلاس های آموزش ترویجی جهت ارتقاع دانش فنی وآگهی های صیادان

10)همکاری با پایگاه حفاظت منابع آبزیان درخفاظت واراست ازآبزیان وحلوگیری از تخلفات صیادی

11)گرد آوری گزارش مستمر آمارمحصولات صید شده شامل میگو ماهی مرکب کوسه ماهی ماهیان صنعتی وتجاری وارسال گزارش قیمت بازارهای ماهیان به شیلات استان بوشهر

12)تشکیل کلاسهای ملوانی صیادی برای تمام گروه های سنی وصدور کارت های دائمی وموقت صیادی وتشکیل کلاس های فوق الذکرصرفاًبرای گروه های سنی 15تا18سال

13)صدور برگه های تمدید موقت پروانه های بهره برداری شناورهای صیادی

14)تعمیرونگهداری امکاناتبندری موجوددربندر صیادی توسط مدیریت بندر

15)برقراری نظم ومقررات پارکینگ شناورها وتعلیه محصولات صید شده

16)نظارت وپاکسازی ایکله وحوصچه بندری از آلودگی های مختلف نفتی وزباله ها

وایجاد مخازن تحویل گیری سوخت شناورهای صیادی وباری وایجاد ونگهداری فضای سلزدرمحوطه بندر صیادی

17)دراختیار قراردادن انبارهای نگهداری ادوات صیادی به صیادان درمحوطه بندر صیادی

[ یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۶ ] [ 14:11 ] [ مهدی میرزایی ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

مهدی میرزایی
mehdi_mirzae64@yahoo.com

مهندس منابع طبیعی

این وبلاگ صرفا برای دانشجویان ارائه گردیده و استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر نام منبع مجاز می باشد.واین وبلاگ مسلما دارای اشکالات و نواقصی است که برخی از آنها از دید مدیر وبلاگ پوشیده نیست لذا دریافت هرگونه نظر و پیشنهاد اصلاح ‘ موجب تشکر و امتنان خواهد بود.
درضمن ما در نظر داریم در این وبلاگ مرجع کاملی از انواع پروژه ها را در اختیار دانشجویان قرار بدهیم بدین ترتیب از دانشجویان تقاضا می شود که از طریق ایمیل با مدیر وبلاگ ارتباط برقرار بکنند.
(علم را به خودم نیاورده ام و نخواهم برد . من علم و تجربه را با هم پیوند زده و تقدیم ملت عزیز ایران خواهم نمود )وکمک به علاقه مندان دانشجويان و اساتيد این رشته در بهر ه گيري از سايتها و منابع اینترنتی / ايجاد بانك جامعی از لينكها و سايتهاي اينترنتي و پاسخ به سوالات علاقه مندان به شیلات وعلوم دریایی / ايجاد محفلي علمي براي تبادل نظر و همفكري ميان متخصصين و صاحب نظران امر آبزی پروری در ایران و جهان (world fishery research organization )
موضوعات وب
امکانات وب